اسماعیل جمشیدی میدان دار
استاد
دانشکده مهندسی شیمی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
jamshidiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
804