محمد حقیقت کیش
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mhkishaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
939