هادی نخعی
استادیار
گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nakhaiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):