احمد رهبررنجی
دانشیار
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rahbaraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
297