دکتر ستار مهدوری
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی مکانیک سنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
satar.mahdevariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):