دکتر سیدمحمد فتاحی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fattahi.m.saut.ac.ir
شماره تماس:
021-6454-3022
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):