شهرزاد فاضل استرکی
مربی
دانشکده مهندسی شیمی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sh.fazelaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
188