محمود شاکری
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shakeriaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
35
ارجاعات (Scopus):
3728