محمدابراهیم شیری احمدآبادی

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shiriaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
662