دکتر مهدخت ارشدی
استادیار
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
marshadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):