علیرضا صادقی راد
استادیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sadeghiradaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164543051
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
449