حسن حسینی منفرد
استاد
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک و معدنی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hh.monfaredaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 6454 5776
h-index (Scopus):
36
ارجاعات (Scopus):
3681