​محمد بشیر صدیقی
استادیار
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m.sedighiaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164545839
h-index (Scopus):
0
ارجاعات (Scopus):
0