محمدامین فیض چکاب
استادیار
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fayziaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):