فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
اصول شکل دهی مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
مصطفی کتابچی
27
اکسیداسیون خوردگی داغ
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
حمید امیدوار
28
الکتروشیمی و خوردگی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
میلاد رضائی
29
انجماد فلزات
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
سید محمد حسین میرباقری
30
بازرسی و کنترل کیفی جوش
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
اسلام رنجبرنوده
31
بازیافت مواد فلزی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
اسکندر کشاورزعلمداری
32
بررسی های غیر مخرب
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
سید احسان میرصالحی
33
بلورشناسی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
سیدپیروز هویدامرعشی
34
بیومواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
وحید ضرغامی
35
پدیده های انتقال
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
صادق فیروزی
36
تئوری فرایندهای هیدرو و الکترومتالورژی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
اسکندر کشاورزعلمداری
37
ترمودینامیک مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
اسکندر کشاورزعلمداری
38
تغییر حالتهای متالورژیکی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
سیدمحمد موسوی خوئی
39
تولید فلزات غیر آهنی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
سیدهادی طبائیان
40
جوشکاری و اتصال مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
اسلام رنجبرنوده
41
حفاظت کاتدی و آندی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
میلاد رضائی
42
خواص مکانیکی مواد ۱
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
علیرضا ابراهیمی
43
روش تحقیق و گزارش نویسی
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
علیرضا ابراهیمی
44
روش های شناسایی و آنالیز مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
سیدپیروز هویدامرعشی
45
روشهای پیشرفته مطالعه مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
سیدپیروز هویدامرعشی
46
ریخته گری
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
امین جعفری رامیانی
47
سنتز مواد در انرژی های نوین
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
فائزه اژه ای
48
سینتیک پیشرفته مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
سپیده امجد ایرانق
49
سینتیک پیشرفته مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی ارشد
داود حق شناس فتمه سری
50
سینتیک مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14012
کارشناسی
داود حق شناس فتمه سری