فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ارشام اتابک
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1401
2
امیرمهدی مظاهری
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
3
پویا اکبری پور
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1400
4
حسین رزم جو
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
5
سارا شاکری
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1400
6
سجاد جلیلی شیره جین
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
7
سعید مکی آبادی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
8
سیدمصطفی مشهدی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
9
شاهین اسفندیاری ده علی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
10
عرفان زمانی علویجه
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1400
11
فرحان میرزائی
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1400
12
کیان کرمی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
13
مجتبی بابائی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1400
14
مجتبی فرهمندکیاکلایه
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1400
15
مجید رمضانپوراقدمی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1400
16
محمد احمدی لشکناری
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1400
17
محمد نویدی هلان
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
18
مهدی حسن زاده مقدم
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1400
19
مهسا تخت کیانی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
20
میلاد عباسی نهر
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
21
هادی خلیفه
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1400
22
ادیب استادی حصار
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
23
امید اندیش
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
24
امیرحسین انیسی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
25
امیرحسین حسینی فر
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
اولین
قبلی
1
...