فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2101
احمدرضا قربانی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2102
ارش باروطیان
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2103
اصفر نقاش
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2104
امیرسا امجدی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2105
امیرعباس حدادمنش
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2106
امین عزتی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2107
امین نوری
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2108
بابک نادعلی هزاوه
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2109
پرسیا محسنی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2110
پویا سلیمانی فر
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2111
تورج شرفی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2112
جعفر صالحی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2113
حامد محمودی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2114
حجت طرازی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2115
حسین ثابت حاجیونی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2116
حسین حسین نژادصحنه سرایی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2117
رحیم نعمتی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2118
رضا زنگنه زاد
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2119
رضا مهدیلوی تازه کندی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2120
زینب رحمانی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2121
ساناز نظرعلیزاده
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2122
سیدابوالقاسم محمدی قلعه سری
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2123
سیدحسین عظیمی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2124
سیدمحمد حبیبی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2125
شاپور رجبی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373