فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2141
مجید اسدی کنی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2142
مجید سلیمانی روزبهانی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2143
محسن اسدی کنی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2144
محسن رادمان کیا
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2145
محسن روستایی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2146
محمد احمدی دانالویی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2147
محمدامین نوری
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2148
محمدحسین اشجعی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2149
محمدرضا شیرپی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2150
محمود رحیمیان فرد
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2151
مراد افق عطا
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2152
مرتضی رمضانی فرد
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2153
مسعود حاجی رضائی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2154
مصطفی کاووسی سیسی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2155
مهرداد محمدی عراقی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2156
ناصر الدین ناصح زاده
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2157
ندا آزرمی پور
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2158
نوید میثمی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2159
نیوشا جلالی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2160
وسام مسعودی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2161
هادی ایزدی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2162
یوسف عابدی شکور
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2163
حسین ابوالحسینی پور اشکذر
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2164
عباسعلی مختاری شمسی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2165
کیوان مسلم
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372