فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2151
مراد افق عطا
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2152
مرتضی رمضانی فرد
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2153
مسعود حاجی رضائی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2154
مصطفی کاووسی سیسی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2155
مهرداد محمدی عراقی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2156
ناصر الدین ناصح زاده
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2157
ندا آزرمی پور
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2158
نوید میثمی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2159
نیوشا جلالی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2160
وسام مسعودی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2161
هادی ایزدی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2162
یوسف عابدی شکور
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2163
حسین ابوالحسینی پور اشکذر
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2164
عباسعلی مختاری شمسی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2165
کیوان مسلم
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2166
محمد مرادی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2167
محمدباقر زارعی تازه کند
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2168
محمدرضا فاقدی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2169
محمدرضا مکبر
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
2170
مهران مسعودی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1372
...
87
بعدی
آخرین