فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
علیرضا توکلی
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1399
52
فائزه شمسی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
53
فاطمه تقی زاده نوبندگانی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
54
کمال روحبخش حلوائی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
55
متین وفایی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
56
محمد واعظی راد
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
57
محمدرضا پیک
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
58
محمدعلی قلندری
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
59
محمدمهدی اربابی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
60
مرتضی رضائی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
61
مرصاد اکبری
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
62
مرضیه آلکلی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
63
مریم ایراندوست
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
64
مریم سادات حسینی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
65
مصطفی حسین پورسراجی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
66
مهدی ضیائی سرخه ریزی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
67
مهدیه السادات مهاجری
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
68
مهلا قربانی گوزل آباد
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
69
میلاد عسگری
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
70
میلاد مرادی گنجه
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
71
نیما ساعتیان
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
72
هادی جلالی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
73
یزدان بساطی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
74
احمد پاپی
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
75
ادریس راجی
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398