انتخاب واحد و شروع کلاس ها

نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
ثبت نام مقطع تحصیلات تکمیلی : سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
ثبت نام مقطع کارشناسی : شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاس ها: شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

پایان کلاس ها و امتحانات

نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
هفته پایانی کلاس ها : هفته ۱۶
شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
آزمون های پایانی : هفته ۱۷ و۱۸
شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

حذف و اضافه

نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
حذف و اضافه : هفته ۲
مقطع تحصیلات تکمیلی:یکشنبه و دوشنبه ۳ و ۱۴۰۰/۷/۴
حذف و اضافه : هفته ۱
مقطع کارشناسی:سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ و۱۴۰۰/۶/۳۱
حذف اضطراری : هفته ۱۵
مقطع تحصیلات تکمیلی:شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۴
مقطع کارشناسی:شنبه ویکشنبه ۴و۱۴۰۰/۱۰/۵

ارزیابی

نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۶ الی جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

بیش از
12000
دانشجو
بیش از
500
عضو هیئت علمی
بیش از
60000
دانش آموخته
بیش از
2000
دانشجوی بین الملل
3
مقطع تحصیلی
70
گروه آموزشی