فرم‌ و رویه کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 5336 بار
فرم و رویه حق تألیف مقاله
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 5748 بار
حق تألیف کتاب
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 5234 بار
تسویه گرنت
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 5256 بار
فرصت مطالعاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/26 |  دفعات مشاهده: 5587 بار