مکانیک سنگ
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1155 بار
آزمایشگاه ژئو مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1024 بار
ژئو شیمی آلی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1160 بار
خواص سیال مخزن
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 932 بار
حفاری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 688 بار
پدیده های بین سطحی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 967 بار
آزمایشگاه ازدیاد برداشت
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 746 بار
آسیب سازند
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1016 بار
آزمایشگاهها
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1931 بار