فرم درخواست میهمان تکدرس در سایر دانشگاهها
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
۱- حداکثر تعداد واحدهای ثبت نامی در ترم تابستان ۶ واحد می­باشد.
۲- حذف درس در ترم تابستان امکان­پذیر نیست.
۳- دانشجویانی که کارآموزی ۲ واحدی ثبت­ نام دارند نمی ­توانند واحد درسی اخذ نمایند و دانشجویانی که کارآموزی ۱ واحدی ثبت­ نام دارند تنها  می­ توانند یک واحد درسی اخذ نمایند.
۴-  اخذ پروژه و کارآموزی (یا کارورزی) بلامانع می­باشد.
۵- دانشجویان فقط مجاز به ثبت ­نام یک درس از گروه معارف می­باشند.۶
۶- نمرات واحدهایی که دانشجو بصورت میهمان می گذراند عیناً در کارنامه او ثبت می شود.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
فرم خروج از کشور
 دانشجویان پسر جهت مجوز خروج از کشور، پس از تکمیل فرم و تایید معاون آموزشی دانشکده و مدیریت امور آموزشی فرم را به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت ثبت در سامانه نظام وظیفه تحویل می دهند.
برای اطلاع از شماره و تاریخ معافیت تحصیلی به پورتال آموزشی/ بخش مدارک/نظام وظیفه مراجعه نمایید.
مجوز خروج از کشور به معنای مجوز عدم حضور در کلاس های درس نیست.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم جدید معرفی به استاد
  مراحل ثبت نام معرفی به استاد
 دانشجوی کارشناسی بعد از گذراندن تمام دروس و ثبت نمرات، می­ تواند یک الی دو درس غیر عملی را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
۱ - دریافت فرم معرفی به استاد و تکمیل اطلاعات فرم توسط دانشجو
۲ – تایید و امضای استاد مورد نظر همراه با درج نام و کد استاد ۳ – تایید معاون آموزشی دانشکده
۴ - ارسال توسط آموزش دانشکده به آموزش کل
۵ - بررسی و ثبت نام معرفی به استاد در آموزش کل – واحد نمرات
۶ – امتحان درس مربوطه و ثبت نمره توسط استاد
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم تطبیق واحد انتقالی
مراحل تطبیق واحد دانشجوی انتقالی
دانشجوی کارشناسی که منتقل به این دانشگاه می­ گردد (انتقال از دانشگاه داخلی یا خارجی) و همچنین دانشجوی انصرافی از دانشگاه های روزانه، دولتی، و حضوری تابعه وزارت علوم، مجاز به تطبیق واحد مطابق مقررات آموزشی می ­گردد.

۱- تحویل کارنامه معتبر به آموزش کل- واحد نمرات
۲- ارسال کارنامه و درخواست تطبیق واحد دروسی که در دانشگاه مبدأ گذرانده است به آموزش دانشکده­ ها و گروه ­های مربوطه توسط آموزش کل – واحد نمرات
۳-  تایید دروس گذرانده شده و تکمیل فرم تطبیق واحد دانشجویان انتقالی طبق مقررات آموزشی مصوب و ارسال به آموزش کل  
۴- ثبت دروس تایید شده به صورت نمره یا اعتباری مطابق مقررات آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم تطبیق واحد تغییر رشته
مراحل تطبیق واحد برای دانشجوی تغییر رشته
۱- ثبت رشته  جدید دانشجو در پورتال آموزشی
۲- تطبیق واحد و تکمیل فرم تغییر رشته (دروسی که در رشته جدید قابل قبول نمی­ باشد) در آموزش دانشکده
۳- ارسال فرم تکمیل شده به آموزش کل
۴- دروسی که قابل قبول نمی ­باشد، توسط واحد نمرات، به صورت اضافه بر برنامه در کارنامه اصلاح می ­گردد.
۵- دروس اضافه بر برنامه در معدل و تعداد واحد پاس شده، محسوب نمی­ گردد.

 

 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم اصلاحیه  زمان فارغ التحصیلی بدون نمره افتاده
مراحل اصلاحیه زمان فارغ التحصیلی
 ۱ – فعال شدن فرایند تسویه حساب در آموزش دانشکده
۲ – صدور اصلاحیه از پورتال دانشجو قسمت گزارشات
۳ – انتخاب و درج دروس افتاده تا سقف ۱۵ واحد توسط دانشجو
۴ – تایید معاون آموزشی دانشکده و ارسال برای آموزش کل
۵ – بی اثر شدن نمرات افتاده انتخابی دانشجو در واحد نمرات
۶ – دانشجویانی که نمره افتاده ندارند، فرم اصلاحیه بدون نمره افتاده را تکمیل و بعد از تایید معاون آموزشی دانشکده، به آموزش کل ارسال می ­گردد.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم مرخصی تحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم میهمان بین دانشکده ای
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم صدور کارت دانشجویی المثنی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم تغییر آدرس
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم ادعای فارغ التحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 |