میز خدمت
 | تاریخ ارسال: 1401/11/9 | 
میز خدمت
 | تاریخ ارسال: 1401/11/9 | 
میز خدمت الکترونیک

به استناد بند ۲ ماده (۱۸) و در اجرای ماده (۱۷) تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ و به منظور  ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به ارباب‌رجوع و همچنین ارتقاء رضایت­‌مندی آنان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کاهش مراجعه حضوری ارباب‌رجوع، میز خدمت در قالب "میز خدمت الکترونیک" در دانشگاه صنعتی امیرکبیر استقرار یافت...

 | تاریخ ارسال: 1398/7/8 |