نمودار سازمانی
 | تاریخ ارسال: 1398/10/17 |  دفعات مشاهده: 3517 بار
نمودار سازمانی
سرپرست مرکز کامپیوتر
دکتر مهدی احمدی
سرپرست مرکز کامپیوتر
ایمیل:mehdi.ahmadiaut.ac.ir                         
رزومه

 


مهیار عاشقی
کارشناس کامپیوتر
ایمیل: masheghiaut.ac.ir

مدیر گروه گرایش‌ها


دکتر امیررضا زراتی
مدیر گروه آب و محیط زیست

ایمیل: zarratiaut.ac.ir   
رزومهدکتر فریدون مقدس‌نژاد
مدیر گروه راه و ترابری

ایمیل: moghadasaut.ac.ir  
رزومه
دکتر سید محمدرضا امام
مدیر گروه ژئوتکنیک
ایمیل: rimamaut.ac.ir  

رزومه


 

دکتر محمدزمان کبیر
مدیر گروه سازه و زلزله
ایمیل: mzkabiraut.ac.ir  

رزومهدکتر وحید شاه حسینی
مدیر گروه مهندسی و مدیریت ساخت
ایمیل: shahhosseiniaut.ac.ir  

رزومه

 
مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتندکتر علی اکبر رمضانیان‌پور
رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
ایمیل:  aaramceaut.ac.ir          
رزومه
 

دکتر فرامرز مودی
مدیر گروه پژوهشی دوام بتن
ایمیل:  fmoodiaut.ac.ir                       
رزومهبهاره قیطرانیه
مسئول دفتر مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی


مهندس نعمت الله بخشی
سرپرست آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir       

 

عبدالحسین پیرنیازاده
کارشناس آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

ایمیل: hassan_pirniazadehyahoo.com         

آزمایشگاه سازه

دکتر سیامک ایپکچی
سرپرست آزمایشگاه سازه

ایمیل: epackachisaut.ac.ir                                                

رزومه 

شهرام نیکوکار
کارشناس آزمایشگاه سازه

ایمیل: shnikuokaraut.ac.ir
          

آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات

دکتر امیررضا زراتی
سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
ایمیل: zarratiaut.ac.ir                                  

رزومه 

وحید عبدی
تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک
ایمیل: v.abdiaut.ac.ir                                    

آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

مهندس نعمت الله بخشی
سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir                               
 
آزمایشگاه مکانیک خاک

دکتر سید محمدرضا امام
سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک

ایمیل: rimamaut.ac.ir                                                  
رزومه

 

محمدصادق خالقی مقدم
کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

ایمیل: mskhaleghimaut.ac.ir                         

آزمایشگاه روسازی (قیر و آسفالت)
دکتر فریدون مقدس نژاد
سرپرست آزمایشگاه روسازی

ایمیل: moghadasaut.ac.ir                                       
رزومه
 شهرام افشار راد 
کارشناس آزمایشگاه روسازی

آزمایشگاه دینامیک خاک
دکتر کاظم فخاریان
سرپرست آزمایشگاه دینامیک خاک
ایمیل: kfakhariaut.ac.ir                                                     

رزومه 


داود اکبری مهر
کارشناس آزمایشگاه دینامیک خاک

ایمیل: akbarimehraut.ac.ir  

آزمایشگاه مکانیک سنگدکتر احمد فهیمی فر
سرپرست آزمایشگاه مکانیک سنگ

ایمیل: fahimaut.ac.ir                            
رزومه

  


داود اکبری مهر
کارشناس آزمایشگاه مکانیک سنگ

ایمیل: akbarimehraut.ac.ir   

آزمایشگاه آلودگی خاک (HSE)دکتر تقی عبادی
سرپرست آزمایشگاه آلودگی خاک
(HSE)
 ایمیل: tebadiaut.ac.ir                                

رزومه 
 | تاریخ ارسال: 1398/10/7 |  دفعات مشاهده: 1074 بار
نمودار سازمانی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/13 |  دفعات مشاهده: 947 بار