بایگانی بخش آزمایشگاه ها

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

الکترو ریسی سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بیو تکمیل

سرپرست آزمایشگاه:   

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه پلیمر و سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه میکروسکوپ نوری

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تکمیل

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه رنگ وهمانندی

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه رنگرزی

سرپرست آزمایشگاه:  : 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی آلی

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک

سرپرست آزمایشگاه: 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه علوم الیاف

سرپرست آزمایشگاه:آقای دکتر حسینی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فیزیک الیاف

سرپرست آزمایشگاه:آقای دکتر حسینی

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه آب و پساب

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر سمیه اکبری شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۳۸ مسئول آزمایشگاه: شماره تلفن تماس: موقعیت آزمایشگاه: طبقه سوم  شماره ۳۱۴