بایگانی بخش مراکز تحقیقاتی

img_yw_news
یکشنبه 3 آذر 1398 -

مرکز تحقیقات کاربرد الکترونیک در نساجی

سرپرست :دکتر لطیفی

img_yw_news
یکشنبه 3 آذر 1398 -

مرکز تحقیقات بافندگی

سرپرست : آقای دکتر نصرتی 

img_yw_news
یکشنبه 3 آذر 1398 -

مرکز تحقیقات ریسندگی

سرپرست : آقای دکتر صفرجوهری