بایگانی بخش کارشناسی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -

رشته های مقطع کارشناسی

رشته‎ها و برنامه‎های درسی در حال حاضر این دانشکده در مقطع کارشناسی رشته‎های فیزیک و مهندسی انرژی دانشجو می‌پذیرد.