بایگانی بخش پردیس علوم

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ -

تماس با ما

راه‌های تماس با پردیس علوم...

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ -

معرفی پردیس علوم

از نظر ساختار سازمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای ۶ پردیس است برای اینکه مدیریتی نزدیکتر به بدنه اصلی دانشگاه داشته باشند و رشد و تقویت نقاط مشترک و هم افزایی بیشتر بین دانشکده های مرتبط را به وجود بیاورند...