بایگانی بخش مسئولین

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ -

مسئولین

دکتر اکبر‌‌‌ اصفهانی‌پور ریاست دانشکده مهندسی صنایع مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیکی:esfahaaaut.ac.ir شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۵۴   دکتر محمدجواد میرزاپور معاون پژوهشی ،تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیکی:mirzapouraut.ac.ir , b.mirzapourgmail.com شماره تلفن: : ۶۴۵۴۵۳۵۰ Telegram: ۰۰۳۳۶۲۷۴۱۴۴۳۹   دکتر سعید منصور  معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده مرتبه علمی : استاد پست الکترونیکی:s.mansouraut.ac.ir شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۶۲ دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی رییس گروه تولید صنعتی مرتبه علمی : استاد پست الکترونیکی:fatemiaut.ac.ir شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۸۱   دکترعباس افرازه رییس گروه مدیریت سیستم و بهره وری  مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیکی:afrazehaut.ac.ir شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۶۴   دکترمحسن شیخ سجادیه رییس گروه مهندسی سیستم مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیکی:sajadiehaut.ac.ir شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۱۲   مهندس حسین فهیمی فر مسئول مالی و اداری دانشکده پست الکترونیکی:h.fahimifaraut.ac.ir شماره تلفن:۶۴۵۴۵۳۵۲