بایگانی بخش گرایش مدلسازی سیستم های کلان

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گرایش مدلسازی سیستم های کلان

انجام امور برنامه‌ریزی در دوائر مختلف برنامه‌ریزی. طراحی و بررسی سیستمهای مختلف با درنظر گرفتن ابعاد مختلف آن و با توجه به نیازها، اولویتها و امکانات جامعه.