بایگانی بخش گرایش مدیریت پروژه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

گرایش مدیریت پروژه

یکی از حوزه‌های توانمندی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، حوزه مدیریت پروژه است. دانشکده از دیرباز در زمینه آموزش مواد درسی مرتبط با این حوزه فعالیت داشته و در چند سال اخیر گرایشی نیز با عنوان مدیریت پروژه به گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اضافه شده است. طراحی سرفصل دروس و برنامه‌ریزی زمینه‌های تحقیقاتی در حوزه مدیریت پروژه با مدنظر قرار دادن روندها و آینده مدیریت پروژه، چرخه موضوعات تحقیقاتی مدیریت پروژه، نتایج تحلیل ذی‌نفعان دانشکده در این حوزه و مسائل اساسی کشور انجام شده است. این حوزه یکی از حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی است که مخاطبان وسیعی در میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع و سایر رشته‌های فنی مهندسی و مدیریتی دارد. لذا دانشکده با توجه به استقبال مخاطبان و توانمندی‌های موجود اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی آزاد میان و بلندمدت مدیریت پروژه نیز نمئده است.