بایگانی بخش کمیته ارتباط با صنعت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه صنایع غذایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه کاتالیست

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه نفت و گاز

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه آب و نمک زدایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه محیط زیست و انرژی