بایگانی بخش گروه اموزشی ترموسینتیک و پدیده های انتقال

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر مصطفی کشاورز مروجی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر کاووس فلامکی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر محمد رحمانی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام دبیر

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر لیلا نصر آزادانی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر روئین حلاج

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر داوود ایرانشاهی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سجاد حبیب زاده

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر حبیب آل ابراهیم

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فریبرز رشیدی (مدیر گروه)

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر حمیدرضا نوروزی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه