بایگانی بخش گروه آموزشی جداسازی و طراحی فرآیند

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر احمدرضا رئیسی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۵ ایمیل: raisiaaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membrane separations in chemical, Engineering Membrane synthesis and Characterization Process modeling and simulation  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر علیمحمد سهل الدین (مدیر گروه)

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۴ ایمیل: sahlodinaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Process Modeling, Simulation, and Optimization, Advanced Process Control, Dynamic Optimization, GlobalOptimization, Nonsmooth Optimization

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر منصوره سلیمانی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۵۲ ایمیل: soleimanimaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Separation, Adsorption, Adsorbents, Membrane, water treatment  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۹۲ ایمیل: a.hejaziaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Adsorption, Flow through Porous media, Carbon capture and storage, Gas separation, Multi-phase flow

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر علی کارگری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۷ ایمیل: kargariaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membranes, Water treatment, wastewater treatment, Adsorption, Distillation, Heat exchangers  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر عباس نادری فر

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۸ ایمیل: naderifaraut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer, Unit operation, reservoir engineering, Enhanced Oil Recovery (EOR)  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر مهرداد مظفریان

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۳ ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Environment, Nanofluids, Enhanced Oil Recovery (EOR)  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فرزین ذکایی آشتیانی

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۴ ایمیل: zokaeeaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer (Membrane,adsorption), Separation technologies