بایگانی بخش تازه های نشر

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و دکتر مهدی رحمانپور منتشر شد.

کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و   دکتر مهدی رحمانپور به زبان انگلیسی توسط(LAP)  Lambert Academic Publishing در دسامبر 2017 به چاپ رسیده است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

انتشار کتاب فراوری مواد معدنی دکتر بهرام رضایی

بیستمین کتاب پروفسور بهرام رضایی منتشر شد.