بایگانی بخش پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

ژئو شیمی آلی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

پدیده های بین سطحی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

مکانیک سنگ

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

خواص سیال مخزن

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

حفاری

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

آسیب سازند

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ژئو مکانیک

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ازدیاد برداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاهها