بایگانی بخش Laboratories

img_yw_news
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Polymer Chemistry Laboratory

img_yw_news
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Polymer and the Nanofiber Laboratory

img_yw_news
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Organic Chemistry Laboratory

img_yw_news
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Optical Microscope Laboratory

img_yw_news
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Nano-Bio Laboratory

img_yw_news
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Fiber Science Laboratory

Fiber Science Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ -

Dyeing Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ -

Color Science Lab

img_yw_news
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -

Water and Wastewater Laboratory