بایگانی بخش اطلاعیه صفحه دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ -

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۰(ازسایردانشگاه ها)

دانشکده های اعلام شده: شیمی-صنایع-هوافضا-برق-پلیمر و رنگ-مواد و متالورژی-معدن-نفت-م پزشکی-فیزیک و م انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-مکانیک-نساجی-مدیریت-عمران

img_yw_news
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ -

اسامی متقاضیان سایر دانشگاه ها که بایستی مدارک خود را جهت بررسی ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۰ ارسال نمایند

 فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-شیمی-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی-مدیریت

img_yw_news
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ -

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۰(ازامیرکبیری ها)

فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی