بایگانی بخش مجوز تردد خودرو

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ -

شرایط صدور مجوز تردد خودرو

کلیه اساتید دانشگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و همچنین اساتید مدعو با معرفی واحد مربوط از طریق اتوماسیون اداری و در دست داشتن اصل و کپی کارت شناسایی خودرو به اداره کل حراست واحد ترافیک مراجعه نمایند .         توجه : سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۲۵ کیلومتر بر ساعت می باشد .