بایگانی بخش کارشناسی

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

گروه‌ها و برنامه‌های درسی

مهندسی پزشکی عملا کاربرد روش ها و تحلیل های مهندسی در حل مسایل مربوط به علوم پزشکی است. این دانش دیدگاه سیستمی مهندسی را با تحقیق استقرایی در پزشکی پیوند می زند.