بایگانی بخش فرم‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ -

دفاعیه

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم ۱۲ تعیین وقت دفاع) (فرم ۱۳ دعوتنامه استاد راهنما) (فرم ۱۴ آگهی دفاع) (فرم ۱۵ تسویه حساب بیوالکتریک) (فرم ۱۶ تسویه حساب بیومکانیک) (فرم ۱۷ تسویه حساب بیومواد) (فرم ۲۰ آلبوم) (فرم ۱۴ آگهی دفاع)

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ -

رایانه

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم اخذ مهمان بین دانشکده ایی) (فرم اخذ مهمان تکدرس در سایر دانشگاهها) (فرم تعهد نامه اخذ کارت دانشجویی المثنی) (فرم حذف اضطرای) (فرم درخواست آموزشی) (فرم درخواست حذف غیبت پزشکی) (فرم مرخصی تحصیلی) (فرم و مراحل انجام کار تغییر آدرس) (فرم حذف غیبت پزشکی) (فرم تعهد ادعای فارغ التحصیلی) (فرم تصویب پروژه کارشناسی)

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ -

نمرات

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم معرفی به استاد) (فرم تعهد حذف غیبت امتحانی) (فرم درخواست انصراف از تحصیل) (فرم درخواست ترمیم معدل) (فرم درخواست حذف غیبت امتحانی) (فرم درخواست حذف غیبت پزشکی)