بایگانی بخش فرم ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع نهایی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (دعوتنامه) (ارزیابی دفاع نهایی قبل از ۹۳ ) (ارزیابی دفاع نهایی۹۳ و 94) (ارزیابی دفاع نهایی95 به بعد) (آگهی دفاع)  (روابط عمومی) (ریاست دانشکده) (هماهنگی زمان دفاع) (حق الزحمه اساتید مدعو) (حق الزحمه داوران داخلی) (فرمهای نهایی رویه 3316)

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع پروپوزال

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (دعوتنامه) (دفاع از پیشنهاد رساله دکتری) (مراحل درخواست مجوز دفاع  پروپوزال در دانشکده مهندسی پزشکی) (حق الزحمه اساتید مدعو) (حق الزحمه داوران داخلی)(فرمهای نهایی رویه 3316) (هماهنگی زمان دفاع)

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

تسویه حساب

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (آلبوم فارغ التحصیلان) (دریافت رساله) (تسویه داخلی بیوالکتریک) (تسویه داخلی بیومکانیک) (تسویه داخلی بیومتریال)