بایگانی بخش فرم ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع نهایی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (دعوتنامه) (ارزیابی دفاع نهایی ۹۳ به بعد) (ارزیابی دفاع نهایی) (آگهی دفاع) (داور خارجی دکتری) (روابط عمومی) (ریاست دانشکده) (گزارش جلسه دفاع) (هماهنگی زمان دفاع)

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع پروپوزال

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (دعوتنامه) (تآییدیه) (داور خارجی دکتری) (دفاع از پیشنهاد رساله دکتری) (فرم داوری) (گزارش دفاع پروپوزال) (مراحل درخواست مجوز دفاع  پروپوزال در دانشکده مهندسی پزشکی)

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

تسویه حساب

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (آلبوم فارغ التحصیلان) (دریافت رساله) (تسویه داخلی بیوالکتریک) (تسویه داخلی بیومکانیک) (تسویه داخلی بیومتریال)