بایگانی بخش کارهای پژوهشی محصول محور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

1

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی محصول محور

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

آبسلانگ هوشمند

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

PCB milling

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

آبسلانگ هوشمند1

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی