بایگانی بخش نشست بازمهندسی

img_yw_news
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ -

کتابچه مجموعه مقالات نشست‌های بازمهندسی

سلسله نشست‌های تخصصی بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم ...

img_yw_news
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ -

چهارمین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چهارمین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ ۱۳ تیر ماه با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه و اساتید محترم...  

img_yw_news
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ -

سومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۶

img_yw_news
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ -

دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۵ ...

img_yw_news
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ -

اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ ۸ دیماه ۹۵ با حضور ...