بایگانی بخش تابلو اعلانات دفاعیه‌ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

رساله دکتری خانم فهیمه نظری مهر

عنوان رساله دکتری: طراحی معیارهای مبتنی بر تعامل برای پیش بینی وقوع تغییرات کمی به کیفی در سامانه های زیستی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

رساله دکتری سید محمد علی رحمتی

عنوان رساله دکتری: ارائه یک مدل عضلانی- اسکلتی برای طراحی پروتز بهینه زیر زانو با استفاده از روش تحلیل انرژی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

رساله دکتری خانم فاطمه بدیعی

عنوان رساله دکتری: تحلیل دینامیک زانوی دارای وضعیت واروس توسط مدل اسکلتی عضلانی در طول فاز تکیه گاهی قبل و بعد از عمل جراحی استئوتومی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

رساله دکتری حمیدرضا مشیدی

عنوان رساله دکتری: طراحی و ساخت مالتی نانو بیوسنسور برای تشخیص همزمان گازهای دی اکسید کربن، متان، اتانول و آمونیاک

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

رساله دکتری خانم مهندس وخشیه

عنوان رساله دکتری: به کار گیری اطلاعات کمکی در سامانه بازشناسی خودکار گفتار به کمک شبکه های عصبی عمیق مبتنی بر مدل های گرافی احتمالی