بایگانی بخش هیات علمی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آز-دکتر فربه

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ -

AZ-Dr Farbeh

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

Az-Dr Safabakhsh

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

آز-دکتر صفابخش

img_yw_news
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ -

تماس با ما -تست

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

کارکنان-تست

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

test

.