بایگانی بخش اخبار و رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ -

برنامه سمینار و پروپوزال کارشناسی ارشد ورودی 98

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 بخوانند. زمان ها تمدید شده است ...

img_yw_news
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ -

انجام کارها از راه دور

دانشجویان و دانشگاهیان عزیز لطفا توجه نمایید: با هدف کاهش رفت و آمدها و منع گسترش کووید19، افراد می‌توانند درخواست‌ها و پرسش‌های آموزشی و پژوهشی خود را به صورت غیرحضوری طرح و پیگیری کنند. لطفا دانشجویان کارشناسی به مدیر گروه تولید و سنتز مواد/ آقای دکتر حق‌شناس، و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ایمیل به مدیر گروه فرآیندهای ساخت / آقای دکتر رضائی ایمیل بفرستند.

img_yw_news
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ -

مسابقه عملیات حرارتی 99

هفدهمین دوره سراسری و سومین دوره بین المللی مسابقات عملیات حرارتی، 22 و 23 مرداد 1399 به میزبانی دانشگاه صنعتی  امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار خواهد شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ -

مسابقه متالوگرافی 98 برگزار شد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ یﮑﯽ از ﺷﺶ رویﺪاد اﺗﺤﺎدیﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ یﮑﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد. این مسابقه، یکی از بزرگترین آوردگاه‌های کشور در سنجش دانش فنی و مهارت عملی دانشجویان در زمینه متالوگرافی است. در ایﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺷﺮایﻂ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر درون ﻓﻠﺰات ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎز ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺷﺮایﻂ ، یﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ پرداخته می شود. هدف ایﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، ایﺠﺎد ﺗﺤﺮک، ﻧﺸﺎط، ﭘﻮیﺎیﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی اﺳﺖ.

img_yw_news
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ -

سومین دوره مسابقه علمی مهندسی مواد امیرکبیر ـ مسکا

سومین دوره‌ی مسابقه‌ی علمی مهندسی مواد امیرکبیر (مسکا MESCA) که قرار بود در 15 اسفند 98 در دانشکده‌ی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شود، برای حفظ سلامت افراد در پی شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد ...