بایگانی بخش افتخارات دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

افتخارات دانشکده

انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی ،دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۶ انتخاب جناب آقای دکتر محمد تقی فاطمی قمی به عنوان استاد برجسته مهندسی صنایع  فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۶ انتخاب آقایان دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمند یک درصد برتر دنیا در سال ۱۳۹۴ جناب آقای  دکترسید محمد تقی فاطمی قمی به عنوان عضو هیات علمی نمونه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری کشور در سال تحصیلی۱۳۸۷-۸۸ برگزیده شدند.